TS. Nguyễn Minh Hiền

Ch%E1%BB%8B%20Hi%E1%BB%81n.jpg 

 

Họ và tên

Nguyễn Minh Hiền

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Hóa Dược

E-mail

nguyenminhhien@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2019: Tiến sĩ chuyên ngành hóa dược, Đại học Toyama, Nhật Bản

2011: Thạc sĩ chuyên ngành hóa hữu cơ, Đại học Cần Thơ

2008: Đại học chuyên ngành hóa, Đại học Cần Thơ

Quá trình công tác chuyên môn

2019-nay: Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

2011-2015: Kiểm nghiệm viên QC, Vemedim Cần Thơ

Công trình công bố chủ yếu

1.    Nguyen HM, Ito T, Win NN, Kodama T, Hung VQ, Hoai NT, Morita H (2016) New antibacterial sesquiterpene aminoquinones from a Vietnamese marine sponge of Spongia sp. Phytochem Lett 17:288-292.

2.    Nguyen HM, Ito T, Kurimoto S, Ogawa M, Win NN, Kodama T, Hung VQ, Hoai NT, Kubota T, Kobayashi J, Morita H (2017) New merosesquiterpenes from a Vietnamese marine sponge of Spongia sp. and their biological activities. Bioorg Med Chem Lett 27:3043-3047.

3.    Duc HV, Hanh HTN, Hung VQ, Nguyen HM,  Raal A, Hoai NT (2017) A new triterpene ester and other chemical constituents from the aerial parts of Anodendron paniculatum and their cytotoxic activity. J Asian Nat  Prod Res 20:188-194.

4.    Hoai NT, Duc HV, Hung VQ, Anh LT, Nguyen HM, Ito T, Kodama T, Morita H, Raal A (2017) Antibacterial activities of chemical constituents from the aerial parts of Hedyotis pilulifera. Pharm Biol 55:787-791.

5.    Duc HV, Hanh HTN, Hung VQ, Kiem PV, Anh TL, Ty PV, Nguyen HM,  Ito T, Kodama T, Morita H, Raal A, Hoai NT (2017) Cycloartane-type triterpene glycosides anopanins A-C with monoacyldigalactosylglycerols from Anodendron paniculatum. Phytochemistry 144: 113-118.

6.    Ito T, Nguyen HM, Win NN, Hung VQ, Hoai NT, Morita H (2018) Three new sesquiterpene aminoquinones from a Vietnamese marine sponge of Spongia sp. and their biological activities. J Nat Med 72:298-303.

7.    Nguyen HM, Ito T, Win NN, Hung VQ, Hoai NT, Morita H (2019) A new sterol from the Vietnamese marine sponge Xestospongia testudinaria and its biological activities. Nat Prod Res 33:1175-1181.

8.    Ki DW, Awouafack MD, Wong CP, Nguyen HM, Thai QM, Ton Nu LH, Morita H (In press) Brominated diphenyl ethers including a new tribromoiododiphenyl ether from the Vietnamese marine sponge Arenosclera sp. and their antibacterial activities. Chem Biodivers.

9.    Hue BTB, Nguyen HM, Hieu MV, Thanh DLD, Son NH, De TQ, Morita H (2019) Facile sodium metabisulfite mediated systhesis of 1,2-disubstituted benzimidasoles and cytotoxicity evaluation. Heterocycles 98:650-665.

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU