Nhảy đến nội dung

Danh sách biểu mẫu Đại học chương trình tiêu chuẩn

Quy định về điều kiện sinh viên thực hiện Thực tập nghề nghiệp, Khóa luận tốt nghiệp và môn thay thế tốt nghiệp
(Áp dụng từ Năm học 2022-2023)
.

Lưu ý một số lỗi cần tránh khi trình bày Khóa luận tốt nghiệp/Báo cáo chuyên đề

Biểu mẫu 1: Các mẫu đơn liên quan đến việc đăng ký và sử dụng Phòng Thí nghiệm:

1. Biểu mẫu đăng ký sử dụng Phòng thí nghiệm dành cho SV

2. Biểu mẫu đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm dành cho SV

3. Biểu mẫu đăng ký sử dụng Phòng thí nghiệm dành cho GV

4. Biểu mẫu đăng ký sử dụng thiết bị phòng thí nghiệm dành cho GV

Biểu mẫu 2: Các biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện Khóa luận tốt nghiệp (KLTN)

1. Phiếu đăng ký đề tài KLTN

2. Nhiệm vụ thực hiện KLTN

3. Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện KLTN-DATN

4. Mẫu bìa Khóa luận tốt nghiệp (tiếng Việt và tiếng Anh)

5. Hướng dẫn trình bày KLTN

Biểu mẫu 3: Các biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện Báo cáo chuyên đề (BCCĐ) – đối với hình thức Tiểu luận

1. Phiếu đăng ký đề tài BCCĐ – đối với hình thức Tiểu luận

2. Nhiệm vụ thực hiện BCCĐ – đối với hình thức Tiểu luận

3. Phiếu theo dõi tiến độ thực hiện BCCĐ – đối với hình thức Tiểu luận

4. Mẫu bìa Báo cáo chuyên đề (tiếng Việt và tiếng Anh)

5. Hướng dẫn trình bày BCCĐ

Biểu mẫu 4: Các biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện Báo cáo chuyên đề (BCCĐ) – đối với hình thức Tập sự nghề nghiệp

1. Nhiệm vụ thực hiện BCCĐ – đối với hình thức Tập sự nghề nghiệp

2. Tiến độ - đối với hình thức tập sự nghề nghiệp

3. Giấy xác nhận của Doanh nghiệp về việc tiếp nhận sinh viên tập sự nghề nghiệp tại doanh nghiệp – đối với hình thức Tập sự nghề nghiệp

4. Mẫu Doanh nghiệp xác nhận (sau khi tham gia tập sự) – đối với hình thức Tập sự nghề nghiệp

5. Mẫu bìa Báo cáo chuyên đề (tiếng Việt và tiếng Anh)

6. Hướng dẫn trình bày BCCĐ

7. Điều kiện - Quy định thực hiện BCCĐ – đối với hình thức Tập sự nghề nghiệp.

Biểu mẫu 5: Các biểu mẫu liên quan đến việc thực hiện Thực tập nghề nghiệp (TTNN)

1. Nhật ký TTNN

2. Mẫu doanh nghiệp xác nhận TTNN

3. Mẫu bìa Báo cáo TTNN

4. Hướng dẫn thực hiện và trình bày Báo cáo TTNN

5. Hướng dẫn xây dựng video clip TTNN

6. Phiếu chấm điểm TTNN dành cho doanh nghiệp

7-1. Phiếu chấm điểm TTNN GVHD - Bệnh viện và CTPP

7-2. Phiếu chấm điểm TTNN GVHD - Nhà máy sản xuất

7-3. Phiếu chấm điểm TTNN GVHD - Nhà thuốc