Hội thảo chuyên đề: “Công nghệ nano ứng dụng trong nghiên cứu phát triển thuốc mới”