Nhảy đến nội dung

DS. CKII. Trần Cao Thụy Hạ Lan

DS. CKII. Hạ Lan

 

Họ và tên

Trần Cao Thụy Hạ Lan

Chức vụ

Viên chức giảng dạy

Chuyên môn

Bào chế - Công nghiệp dược

Tổ chức Quản lý Dược

E-mail

trancaothuyhalan@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2020-2022: Dược sỹ chuyên khoa II, Đại học Y Dược Hồ Chí Minh

2012-2014: Dược sỹ chuyên khoa I, Đại học Y Dược Huế

2002-2007: Đại học chuyên ngành dược, Đại học Y Dược Huế

Quá trình công tác chuyên môn

2023- Nay: Viên chức giảng dạy, Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng.

2021 – 2023: Công ty TNHH MTV Dược phẩm 150 Cophavina. 

2010 – 2020: Công ty Cổ phần Dược Danapha.

2008 – 2010: Khoa Y Dược - Đại học Đà Nẵng.

Công trình công bố chủ yếu

1. Phan Hoang Long, Phan Nguyen Truong Thang, Tran Viet Hung, Truong Cong Tri, Tran Cao Thuy Ha Lan. Preparation of Self-Microemulsifying Drug Delivery System Containing Triterpenoid-Rich Ganoderma lucidum Extract. Journal of Medicinal materials 2022; 27(5): 309 - 313.

2. Nguyen Anh Khoa Huynh, Thi Hong Tuoi Do, Xuan Loc Le, Truc Thanh Ngoc Huynh, Duc Hanh Nguyen, Ngoc Khue Tran, Cao Thuy Ha Lan Tran, Dai Hai Nguyen, Cong Tri Truong. Development of softgel capsules containing cyclosporine a encapsulated pine essential oil based self-microemulsifying drug delivery system. Journal of Drug Delivery Science and Technology 2022; 68:103115.

3. Huynh Nguyen Anh Khoa, Nguyen Thao Doan Trang, Nguyen Dai Hai, Tran Cao Thuy Ha Lan, Nguyen Duc Hanh, Truong Cong Tri. Preparation of cyclosporine A-loaded lipid
nanoparticles used for prevention of transplant rejection.  Ho Chi Minh City Journal of Medicine 2020;24(2):227-233.