Nhảy đến nội dung

ThS. Đoàn Nguyễn Phương Thảo

ThS.%20Ph%C6%B0%C6%A1ng%20Th%E1%BA%A3o.jpg

Họ và tên

Đoàn Nguyễn Phương Thảo

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Bào chế - Công nghiệp dược

E-mail

doannguyenphuongthao@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2017 – 2018: Thạc sĩ Dược học; Đại học Angers, Pháp

2012 – 2017: Đại học chuyên ngành Dược; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

08/2018 – nay: Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

01/2018 – 07/2018: Vidyasirimedhi Institute of Science and Technology, Thái Lan