Nhảy đến nội dung

ThS. Nguyễn Đức Tri Thức

ThS. Nguyễn Đức Tri Thức

Họ và tên

Nguyễn Đức Tri Thức

Chức vụ

Viên chức giảng dạy

Chuyên môn

Bào chế & Hóa dược

E-mail

nguyenductrithuc@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2018-2020: Thạc sĩ dược học, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

2011-2016: Đại học chuyên ngành dược, Đại học Y dược TP. Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

7/2022- nay: Giảng viên, Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

7/2021- 6/2022: Giảng viên, Khoa Dược, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch

Công trình công bố chủ yếu

1. Nguyen Duc Tri Thuc, Pham Ngoc tuan Anh. “Design and synthesis of 5.7-dibromobenzofuran2-carbohydrazone derivatives directed against Staphylococcus aureus”. Pharmaceutical Journal, ISSN: 0866 - 7861 (2020). Link.

2. Thai Minh Quan, Nguyen Duc Tri Thuc, Pham Ngoc Tuan Anh. “Synthesis of N'-(1-phenylethylidene)benzofuran2-carbohydrazide derivatives”. Journal of Medicine of Ho Chi Minh, ISSN: 1859 - 1779 (2020).

3. Nguyen Duc Tri Thuc, Pham Ngoc Tuan Anh. “Synthesis and evaluation of antibacterial activity of 2-(benzofuran-2'- carboxamido)benzoic acid derivatives”. Journal of Medicine and Pharmacy, ISSN : 2734-9209 (2021)

4. Nguyen Duc Tri Thuc, Pham Ngoc Tuan Anh. “Synthesis and evaluation of the anti-Staphylococcus aureus activity of the derivatives 5,7-dibromobenzofuran-2-yl-1,3,4-oxadiazole”. Journal of Medicine and Pharmacy, ISSN : 2734-9209 (2021).