Nhảy đến nội dung

ThS. Nguyễn Hữu Sơn

ThS. Nguyễn Hữu Sơn

Họ và tên

Nguyễn Hữu Sơn

Chức vụ

Tập sự trợ giảng

Chuyên môn

Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất

E-mail

nguyenhuuson@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2008 - 2013: Dược sĩ đại học, Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2016 - 2018: Thạc sĩ Kiểm nghiệm thuốc và Độc chất, Khoa Dược – Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

9/2022- nay: Tập sự trợ giảng, Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

7/2021- 7/2022: Chuyên viên chất lượng cao cấp, Công ty TNHH Elanco Việt Nam

9/2013- 7/2021: Nghiên cứu viên, Viện kiểm nghiệm thuốc Thành phố Hồ Chí Minh

Công trình công bố

chủ yếu

1. PHẠM THỊ MINH TÂM, NGUYỄN HỮU SƠN, NGUYỄN THỊ NGỌC LINH, HUỲNH THỊ THANH THƯỢNG, NGUYỄN THỊ ÁNH NGUYỆT, TRẦN VIỆT HÙNG: Định danh một số mẫu Sâm mang tên Sâm Ngọc Linh bằng cách giải trình tự đoạn ITS. Số: 507 - Tháng 7/2018 - Trang 35-40.

2. NGUYỄN HỮU SƠN, LÊ THỊ THU CÚC, TRẦN VIỆT HÙNG, NGUYỄN NGỌC VINH: Phân lập và thiết lập chất chuẩn vitexin từ Rau đắng đất (Glinus oppositifolius (L.) Aug. DC Số: 509 - Tháng 9/2018 - Trang 12-15.

3. TRẦN THỊ TÂM NGUYÊN, NGUYỄN HỮU SƠN, LÊ THỊ THU CÚC, NGUYỄN NGỌC VINH: Xây dựng quy trình định lượng đồng thời vicenin – 2 và vitexin trong cao dược liệu Rau đắng đất bằng phương pháp sắc ký lỏng hiệu năng cao. Số: 521 - Tháng 9/2019 - Trang 50-54.