TS. Đỗ Bích Hằng

TS.%20%C4%90%E1%BB%97%20B%C3%ADch%20H%E1%BA%B1ng.jpg

Họ và tên

Đỗ Bích Hằng

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Y sinh

E-mail

dobichhang@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2010: Tiến sĩ Y sinh; Đại học Ulsan, Hàn Quốc

2005: Thạc sĩ Y sinh; Đại học Ulsan, Hàn Quốc

2000: Đại học chuyên ngành Công nghệ sinh học; Đại học Khoa học Tự nhiên, Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

05/2018- nay         : Trường ĐH Tôn Đức Thắng

09/2017-04/2018   : Công ty Dược Nanogen

Công trình công bố chủ yếu

 • Bằng sáng chế
 1. Han Choe, Han Bong Ryu, Bich Hang Do, “생물학적 활성을 가진 인간 GCSF 재조합 단백질의 수용성 발현및 정제방법” (“Water-soluble expression and purification method of human GCSF recombinant protein having biological activities”), 2015, Korea, Patent No. 10-1557196
 2. Han Choe, Han Bong Ryu, Bich Hang Do, Water-soluble expression and purification method of human GCSF recombinant protein having biological activities, United States Patent and Trademark Office (USPTO), 2016, Patent No. 20160215034
 • Công bố
 1. Bich Hang Do, Vu Thi Bach Phuong, Gia-Buu Chan, Nguyen Hoai Nguyen (2018). Emerging functions of chromatin modifications in auxin biosynthesis in response to environmental alterations. Plant Growth Regulation.
 2. Do, B. H., H. J. Kang., J. A. Song, M. T. Nguyen, S. Park, J. Yoo, A.N. Nguyen, G. G.  Kwon, J. Jang, M. Jang, S. Lee, S. So, S. Sim, K. J. Lee, M. J. Osborn, and Han Choe (2017) Granulocyte Colony-Stimulating Factor (GCSF) fused with Fc Domain produced from E. coli is less effective than Polyethylene Glycol-conjugated GCSF. Scientific Reports.
 3. Do, B. H., M. T. Nguyen, H. J. Kang, J. A. Song, S. Park, J. Yoo, J. Jang, M. Jang, S. Lee, S. So, S. Sim, Y. Yoon, I. Kim, K. J. Lee, and Han Choe (2017) Soluble prokaryotic expression and purification of bioactive tumour necrosis factor-related apoptosis-inducing ligand. Journal of Microbiology and Biotechnology.
 4. Do, B. H., S. Park, G. G. Kwon, M. T. Nguyen, H. J. Kang, J. A. Song, J. Yoo, A. A. Nguyen, J. Jang, M. Jang, S. Lee, S. So, S. Sim, J. Jin, K. J. Lee, M. J. Osborn, and Han Choe (2017) Soluble expression and purification of bioactive Interleukin 33 in E. coli. Biotechnology and Bioprocess Engineering.
 5. Do, B. H., H. B. Ryu, P. Hoang, B. K. Koo, and H. Choe (2014) Soluble prokaryotic overexpression and purification of bioactive human granulocyte colony-stimulating factor by maltose binding protein and protein disulfide isomerase. PloS one. 9: e89906.
 6. Jeong, T. H., Y. J. Son, H. B. Ryu, B. K. Koo, S. M. Jeong, P. Hoang, B. H. Do, J. A. Song, S. H. Chong, R. C. Robinson, and H. Choe (2014) Soluble expression and partial purification of recombinant human erythropoietin from E. coli. Protein expression and purification. 95: 211-218.
 7. Lee, K. J., Y. K. Kim, M. Krupa, A. N. Nguyen, B. H. Do, B. Chung, T. T. Vu, S. C. Kim, and H. Choe (2016) Crotamine stimulates phagocytic activity by inducing nitric oxide and TNF-alpha via p38 and NFkappa-B signaling in RAW 264.7 macrophages. BMB reports. 49: 185-190.
 8. Lee, K. J., Y. K. Kim, M. Krupa, A. N. Nguyen, B. H. Do, B. Chung, T. T. Vu, S. C. Kim, and H. Choe (2016). Induction of MAP Kinase Phosphatase 3 through Erk/MAP Kinase Activation in Three Oncogenic Ras (H-, K- and N-Ras) Expressing NIH/3T3 Mouse Embryonic Fibroblasts. BMB reports.
 9. Nguyen, M. T., M. Krupa, B. K. Koo, J. A. Song, T. T. Vu, B. H. Do, A. N. Nguyen, T. Seo, J. Yoo, B. Jeong, J. Jin, K. J. Lee, H. B. Oh, and H. Choe (2016) Prokaryotic Soluble Overexpression and Purification of Human VEGF165 by Fusion to a Maltose Binding Protein Tag. PloS one. 11: e0156296.
 10. Vu, T. T., B. Jeong, M. Krupa, U. Kwon, J. A. Song, B. H. Do, M. T. Nguyen, T. Seo, A. N. Nguyen, C. H. Joo, and H. Choe (2016) Soluble Prokaryotic Expression and Purification of Human Interferon Alpha-2b Using a Maltose-Binding Protein Tag. Journal of molecular microbiology and biotechnology. 26: 359-368.
 11. Anh Ngoc Nguyen, Jung-A Song, Minh Tan Nguyen, Bich Hang Do, Grace G. Kwon, Sang Su Park, Jiwon Yoo, Jaepyeong Jang, Jonghwa Jin, Mark J. Osborn, Yeon Jin Jang, Thu Trang Thi V, Heung-Bum Oh & Han Choe (2017). Prokaryotic soluble expression and purification of bioactive human fibroblast growth factor 21 using maltose-binding protein. Scientific reports. 7:16139

 

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU