Nhảy đến nội dung

TS. Lê Thùy Hương

TS. Hương

Họ và tên

Lê Thùy Hương

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Sinh lý – Bệnh học

E-mail

lethuyhuong@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo


2013-2019: Tiến sĩ Dược học, chuyên ngành Sinh lý – Bệnh học, Đại học Quốc gia Seoul, Hàn Quốc

2006-2011: Đại học chuyên ngành dược, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

2020 - hiện nay: Giảng viên Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

Công trình công bố chủ yếu

  1. Hyun, Seung Yeob, Huong Thuy Le, Cong-Truong Nguyen, Young-Sik Yong, Hye-Jin Boo, Ho Jin Lee, Ji-Sun Lee et al. "Development of a novel Hsp90 inhibitor NCT-50 as a potential anticancer agent for the treatment of non-small cell lung cancer." Scientific reports 8, no. 1 (2018): 1-16.
  2. Le, Huong Thuy, Huy Truong Nguyen, Hye-Young Min, Seung Yeob Hyun, Soonbum Kwon, Yeongcheol Lee, Thi Hong Van Le, Jeeyeon Lee, Jeong Hill Park, and Ho-Young Lee. "Panaxynol, a natural Hsp90 inhibitor, effectively targets both lung cancer stem and non-stem cells." Cancer Letters 412 (2018): 297-307.