Nhảy đến nội dung

TS. Nguyễn Đình Hiệp

TS.%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Hi%E1%BB%87p.jpg

 

Họ và tên

Nguyễn Đình Hiệp

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Hợp chất Tự nhiên, Hóa Dược, Hợp chất đại phân tử (Polymer)

E-mail

nguyendinhhiep@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2016: Tiến sĩ Hóa kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Đan Mạch

2009: Thạc sĩ Hóa hữu cơ; Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp. HCM, Việt Nam

2005: Cử nhân Hóa học; Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM, Việt Nam

Quá trình công tác chuyên môn

2018-nay: Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

2017: Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

2016-2017: Đại học Kỹ thuật Đan Mạch và Đại học Aarhus, Đan Mạch.

2012-2016: Đại học Kỹ thuật Đan Mạch.

2006-2012: Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

Công trình công bố chủ yếu

 1. Chemical constituents of Aglaia elaeagnoidea and Aglaia odorata and their cytotoxicity. Natural Product Research 2021. Impact factor: 2.158
 2. A new triterpenoid from the stems of Kadsura coccinea with their antiproliferative activity. Natural Product Research 2021. Impact factor: 2.158
 3. Gastrochilus dresslerii (Orchidaceae), a new species from northern of Vietnam, Phytotaxa 2021,498, 145-149. Impact factor: 1.185
 4. Cytotoxic limonoids from the bark of Walsura cochinchinensis. Fitoterapia 2019, 133, 75-79. Impact factor: 2.345
 5. Synthesis of one-pot enzymatic alkyds from renewable materials. Polymers 2016, 8 (10), 363-385. Impact factor: 3.364.
 6. Influence of surface modified nano silica on alkyd binder before and after accelerated weathering. Polymer Degradation and Stability 2016, 126, 134–143. Impact factor: 3.386.
 7. A protostane and two lanostanes from the bark of Garcinia ferrea. Phytochem. Lett 2014, 10, 123–126.Impact factor: 1.418.
 8. Friedolanostane, friedocycloartane and benzophenone constituents of the bark and leaves of Garcinia benthami. Phytochemistry 2011, 72, 290–295. Impact factor: 3.205.
 9. Guttiferones Q-S, cytotoxic polyisoprenylated benzophenones from the pericarp of Garcinia cochinchinensis. Phytochem. Lett. 2011, 4, 129–133. Impact factor: 1.418.
 10. Xanthones from the twigs of Cratoxylum cochinchinense. Phytochem. Lett. 2011, 4, 48–51. Impact factor: 1.418.
 11. A diterpenoid and four phenolic compounds from the bark of Cratoxylum cochinchinese. Vietnamese J. Chem. 2017, 55(3), 206-210.
 12. Xanthones from the twigs of Mesua ferrea Vietnamese J. Chem. 2013, 51(6ABC), trang 160-164.
 13. Investigation of the chemical constituents of the bark of Ochrocarpus siamensis var. odoratissimus. Vietnamese J. Chem. 2012, 50(4A), 234-237.
 14. Investigation of the chemical constituents of the bark of Calophyllum dryobalanoides. Vietnamese J. Chem. 2012, 50(4A), 147-150.
 15. Xanthones from the twigs of Calophyllum dongnaiense. Vietnamese J. Chem. 2010, 48(4B), 365-370.
 16. Xanthones from the bark of Garcinia vilersiana Vietnamese J. Chem. 2009, 47(4A), 284-288.