TS. Nguyễn Đình Hiệp

TS.%20Nguy%E1%BB%85n%20%C4%90%C3%ACnh%20Hi%E1%BB%87p.jpg

 

Họ và tên

Nguyễn Đình Hiệp

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Hợp chất Tự nhiên, Hóa Dược, Hợp chất đại phân tử (Polymer)

E-mail

nguyendinhhiep@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2016: Tiến sĩ Hóa kỹ thuật, Đại học Kỹ thuật Đan Mạch

2009: Thạc sĩ Hóa hữu cơ; Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG Tp. HCM, Việt Nam

2005: Cử nhân Hóa học; Đại học Khoa học Tự nhiên – ĐHQG TP. HCM, Việt Nam

Quá trình công tác chuyên môn

2018-nay: Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

2017: Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

2016-2017: Đại học Kỹ thuật Đan Mạch và Đại học Aarhus, Đan Mạch.

2012-2016: Đại học Kỹ thuật Đan Mạch.

2006-2012: Khoa Hóa, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên Tp. HCM

Công trình công bố chủ yếu

1. Cytotoxic limonoids from the bark of Walsura cochinchinensis. Fitoterapia 2019,
133 , 75-79. Impact factor: 2.345
2. Synthesis of one-pot enzymatic alkyds from renewable materials. Polymers 2016,
8 (10), 363-385. Impact factor: 3.364.
3. Influence of surface modified nano silica on alkyd binder before and after
accelerated weathering. Polymer Degradation and Stability 2016, 126, 134–143.
Impact factor: 3.386.
4. A protostane and two lanostanes from the bark of Garcinia ferrea. Phytochem.
Lett 2014, 10, 123–126.Impact factor: 1.418.
5. Friedolanostane, friedocycloartane and benzophenone constituents of the bark
and leaves of Garcinia benthami. Phytochemistry 2011, 72, 290–295. Impact
factor: 3.205.
6. Guttiferones Q-S, cytotoxic polyisoprenylated benzophenones from the pericarp of
Garcinia cochinchinensis. Phytochem. Lett. 2011, 4, 129–133. Impact factor: 1.418.
7. Xanthones from the twigs of Cratoxylum cochinchinense. Phytochem. Lett. 2011,
4, 48–51. Impact factor: 1.418.
8. A diterpenoid and four phenolic compounds from the bark of Cratoxylum
cochinchinese. Vietnamese J. Chem. 2017, 55(3), 206-210.
9. Xanthones from the twigs of Mesua ferrea Vietnamese J. Chem. 2013, 51(6ABC),
trang 160-164.
10. Investigation of the chemical constituents of the bark of Ochrocarpus siamensis
var. odoratissimus. Vietnamese J. Chem. 2012, 50(4A), 234-237.
11. Investigation of the chemical constituents of the bark of Calophyllum
dryobalanoides. Vietnamese J. Chem. 2012, 50(4A), 147-150.
12. Xanthones from the twigs of Calophyllum dongnaiense. Vietnamese J. Chem. 2010,
48(4B), 365-370.
13. Xanthones from the bark of Garcinia vilersiana Vietnamese J. Chem. 2009, 47(4A),
284-288.

KHOA DƯỢC

Phòng C011 - Số 19 Nguyễn Hữu Thọ, P. Tân Phong, Q. 7, TP. HCM
Phone: (84-028) 37  761  043
Kết nối với TDTU