Nhảy đến nội dung

TS. Phạm Đức Toàn

TS. Phạm Đức Toàn

Họ và tên

Phạm Đức Toàn

Chức vụ

Tập sự trợ giảng

Chuyên môn

Dược lý

E-mail

phamductoan@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2017-2022: Tiến sĩ Dược học, chuyên ngành Dược lý, Độc chất và Dược lâm sàng, Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc.

2011-2016: Kỹ sư công nghệ sinh học, Trường Đại học Tôn Đức Thắng.

Quá trình công tác chuyên môn

1/2023- nay: Tập sự trợ giảng, Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

Công trình công bố chủ yếu

1. Pham, D. T., Chung, Y. H., Mai, H. N., Sharma, N., Yun, J., Kim, H. J., ... & Kim, H. C. (2019). Glutathione peroxidase‐1 gene rescues cocaine‐induced conditioned place preference in mice by inhibiting σ‐1 receptor expression. Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, 46(9), 791-797..

2. Mai, H. N., Pham, D. T., Chung, Y. H., Sharma, N., Cheong, J. H., Yun, J., ... & Kim, H. C. (2020). Glutathione peroxidase-1 knockout potentiates behavioral sensitization induced by cocaine in mice via σ-1 receptor-mediated ERK signaling: A comparison with the case of glutathione peroxidase-1 overexpressing transgenic mice. Brain Research Bulletin, 164, 107-120.

3. Sharma, N., Shin, E. J., Pham, D. T., Sharma, G., Dang, D. K., Duong, C. X., ... & Kim, H. C. (2021). GPx-1-encoded adenoviral vector attenuates dopaminergic impairments induced by methamphetamine in GPx-1 knockout mice through modulation of NF-κB transcription factor. Food and Chemical Toxicology, 154, 112313.

4. Shin, E. J., Jeong, J. H., Sharma, G., Sharma, N., Kim, D. J., Pham, D. T., ... & Kim, H. C. (2019). Protein kinase Cδ mediates methamphetamine-induced dopaminergic neurotoxicity in mice via activation of microsomal epoxide hydrolase. Food and Chemical Toxicology, 133, 110761.

5. Mai, H. N., Sharma, N., Jeong, J. H., Shin, E. J., Pham, D. T., Trinh, Q. D., ... & Kim, H. C. (2019). P53 knockout mice are protected from cocaine-induced kindling behaviors via inhibiting mitochondrial oxidative burdens, mitochondrial dysfunction, and proapoptotic changes. Neurochemistry International, 124, 68-81.

6. Mai, H. N., Sharma, G., Sharma, N., Shin, E. J., Kim, D. J., Pham, D. T., ... & Kim, H. C. (2019). Genetic depletion of p53 attenuates cocaine-induced hepatotoxicity in mice. Biochimie, 158, 53-61.

7. Shin, E. J., Hwang, Y. G., Pham, D. T., Lee, J. W., Lee, Y. J., Pyo, D., ... & Kim, H. C. (2018). Glutathione peroxidase‐1 overexpressing transgenic mice are protected from neurotoxicity induced by microcystin‐leucine‐arginine. Environmental toxicology, 33(10), 1019-1028.

8. Shin, E. J., Hwang, Y. G., Pham, D. T., Lee, J. W., Lee, Y. J., Pyo, D., ... & Kim, H. C. (2018). Genetic overexpression of glutathione peroxidase-1 attenuates microcystin-leucine-arginine-induced memory impairment in mice. Neurochemistry International, 118, 152-165.

9. Hur KH, Kim SE, Lee BR, Ko YH, Seo JY, Kim SK, Ma SX, Kim YJ, Jeong Y, Pham DT, Trinh QD, Shin EJ, Kim HC, Lee YS, Lee SY, Jang CG. 25C-NBF, a new psychoactive substance, has addictive and neurotoxic potential in rodents. Arch Toxicol. 2020 Jul;94(7):2505-2516. doi: 10.1007/s00204-020-02740-3. Epub 2020 Apr 15. PMID: 32296860.

10. Mai HN, Lee SH, Sharma G, Kim DJ, Sharma N, Shin EJ, Pham DT, Trinh QD, Jang CG, Nah SY, Jeong JH, Kim HC. Protein kinase Cδ knockout mice are protected from cocaine-induced hepatotoxicity. Chem Biol Interact. 2019 Jan 5;297:95-108. doi: 10.1016/j.cbi.2018.10.017. Epub 2018 Oct 25. PMID: 30393195.