Nhảy đến nội dung

TS. Thạch Út Đồng

TS. Thạch Út Đồng

Họ và tên

Thạch Út Đồng

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Hoá – Hoá lý vật liệu

E-mail

thachutdong@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2013-2016: Tiến sỹ Hoá hoá lý vật liệu, Đại học Montpellier, Pháp

2011-2013: Thạc sỹ Hoá hữu cơ, Đại học Le Mans, Pháp

2008-2012: Cử nhân Hoá hữu cơ, Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG HCM

Quá trình công tác chuyên môn

2019 – nay: Giảng viên, Khoa Dược, Đại học Tôn Đức Thắng

2017-2018 : Giảng viên, Khoa Hoá học, Đại học Khoa học Tự Nhiên – ĐHQG HCM (2012)

Công trình công bố chủ yếu

  1. T. L. N. Do, N. L. A. Do, M. H. Do, U. D. Thach, Synthesis of cellulose graft ionic liquid using silanization reaction, Science & Technology Developemt Journal 2019, 22 (2), 228-234.
  2. U. D. Thach, B. Prelot, S. Pellet-Rostaing, J. Zajac, and P. Hesemann, Surface properties and chemical constitution as crucial parameters for the sorption properties of ionosilicas: the case of chromate adsorption, ACS Appl. Nano Mater. 2018, 1 (5), 2076–2087.
  3. U. D. Thach, B. Prelot and P. Hesemann, Design of ionosilicas: Tailoring ionosilicas for the efficient adsorption of p-aminosalicylate, Separation and Purification Technology 2018, 196, 217-223.
  4. M. Braun, U. D. Thach, B. Prelot, P. Hesemann, D. Esposito, Pd@ionosilica as heterogeneous hydrogenation catalyst for continuous flow reductive upgrade of cinnamaldehyde, Journal of Chemical Technology & Biotechnology 2017, 92 (9), 2229–2235.
  5. U. D. Thach, B. Prelot, P. Trens, J. Zajac and P. Hesemann, Tuning the Interfacial Properties of Mesoporous Ionosilicas: the Influence of Cation and Anion, J. Phys. Chem C 2016, 120 (48), 27412–27421.
  6. R. Bouchal, I. Miletto, U. D. Thach, B. Prelot, G. Berlier and P. Hesemann, Ionosilicas as efficient adsorbents for the separation of diclofenac and sulindac from aqueous media. New J. Chem. 2016, 40 (9), 7620-7626.
  7. U. D. Thach, P. Hesemann, G. Yang, A. Geneste, S. Le Caër and B. Prelot, Ionosilicas as efficient sorbents for anionic contaminants: Radiolytic stability and ion capacity, J. Colloid Interface Sci. 2016, 482, 233-239.