Nhảy đến nội dung

TS. Vũ Thiên Ý

TS.%20Vu%20Thien%20Y.jpg

Họ và tên

Vũ Thiên Ý

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Hóa hữu cơ

E-mail

vuthieny@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

Tiến sĩ hóa lý; Đại học Pau et Pays de l'Adour, Pháp (2014)

Thạc sĩ hóa hữu cơ; Đại học Maine, Le Mans, Pháp (2009)

Đại học chuyên ngành hóa hữu cơ; Đại học Khoa học tự nhiên (2008)

Quá trình công tác chuyên môn

2010- 2011: Giáo viên, Trường PTDL Ngôi Sao

2015- 2016: Giảng viên, Đại học Sài Gòn

2016- nay  : Giảng viên, Trường Đại học Tôn Đức Thắng

Công trình công bố chủ yếu

  1. Mai, Nguyen Thi, Ngo Thi Lan, Thien Y. Vu, Phuong Thi Mai Duong, Nguyen Thanh Tung, and Huong Thi Thu Phung. "Estimation of the ligand-binding free energy of checkpoint kinase 1 via non-equilibrium MD simulations." Journal of Molecular Graphics and Modelling 100 (2020): 107648.
  2. Pham, Ty Viet, Hanh Nhu Thi Hoang, Hoai Thi Nguyen, Hien Minh Nguyen, Cong Thang Huynh, Thien Y. Vu, Anh Thu Do, Nguyen Hoai Nguyen, and Bich Hang Do. "Anti-Inflammatory and Antimicrobial Activities of Compounds Isolated from Distichochlamys benenica." BioMed research international 2021 (2021).
  3. Ho, Duc Viet, Hoai Thi Nguyen, Thien‐Y. Vu, Ty Viet Pham, and Hien Minh Nguyen. "Antioxidant Activity of a New Xanthone Derivative from Aspidistra Letreae: In Vitro and In Silico Studies." Chemistry & Biodiversity 18, no. 4 (2021): e2001008.
  4. Nguyen, C. D., T. L. M. Pham, T. Y. Vu, V. B. Mai, and K. L. Vu-Huynh. "Hierarchical Zn-Co-P nanoneedle arrays supported on three-dimensional framework as efficient electrocatalysts for hydrogen evolution reaction in alkaline condition." Journal of Electroanalytical Chemistry 858 (2020): 113803.
  5. Nguyen, C. D., Van-Huy Nguyen, L. M. T. Pham, and Thien Y. Vu. "Three-dimensional Ni2P–MoP2 mesoporous nanorods array as self-standing electrocatalyst for highly efficient hydrogen evolution." International Journal of Hydrogen Energy 45, no. 30 (2020): 15063-15075.
  6. Nguyen, C. D., Van-Huy Nguyen, Thien Y. Vu, L. M. T. Pham, and K. L. Vu-Huynh. "Efficient and stable hybrid electrocatalyst of mixed MnP-MoP nanoparticles‒N, P-codoped graphene for hydrogen evolution reaction." Colloids and Surfaces A: Physicochemical and Engineering Aspects 593 (2020): 124609.
  7. Nguyen, Ha Thi, Thien-Y. Vu, Vishala Chandi, Haritha Polimati, and Vinay Bharadwaj Tatipamula. "Dual COX and 5-LOX inhibition by clerodane diterpenes from seeds of Polyalthia longifolia (Sonn.) Thwaites." Scientific reports 10, no. 1 (2020): 1-10.
  8. Justyna, Katarzyna, Stanisław Leśniak, Ryszard B. Nazarski, Michał Rachwalski, Thien Y. Vu, Thi Kieu Xuan Huynh, Saïd Khayar, Alain Dargelos, Anna Chrostowska, and Curt Wentrup. "Flash Vacuum Thermolysis of N‐(3‐and 4‐Pyridylmethylidene)‐tert‐butylamines: Mechanisms of Formation of Pyrrolopyridines and Naphthyridines." European Journal of Organic Chemistry 2014, no. 14 (2014): 3020-3027.
  9. Leśniak, Stanisław, Beata Pasternak, Katarzyna Justyna, Thien Y. Vu, Thi Kieu Xuan Huynh, Said Khayar, Alain Dargelos, and Anna Chrostowska. "Unusual reactivity of N-tert-butylimines under FVT conditions." Tetrahedron 69, no. 2 (2013): 722-729.
  10. Vu, Thien Y., Anna Chrostowska, Thi Kieu Xuan Huynh, Saïd Khayar, Alain Dargelos, Katarzyna Justyna, Beata Pasternak, Stanisław Leśniak, and Curt Wentrup. "New Reactions of N‐tert‐Butylimines; Formation of N‐Heterocycles by Methyl Radical Elimination on Flash Vacuum Thermolysis of N‐Benzylidene‐and N‐(2‐Pyridylmethylidene)‐tert‐butylamines." Chemistry–A European Journal 19, no. 44 (2013): 14983-14988.