Nhảy đến nội dung

ThS. Đoàn Ngọc Ý Thi

ThS.%20%C3%9D%20Thi.jpg

Họ và tên

Đoàn Ngọc Ý Thi

Chức vụ

Giảng viên

Chuyên môn

Dược lâm sàng

E-mail

doanngocythi@tdtu.edu.vn

Quá trình đào tạo

2015-2017: Thạc sỹ dược, chuyên ngành Dược lý – Dược lâm sàng, Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

2005-2010: Đại học chuyên ngành dược; Đại học Y Dược Thành phố Hồ Chí Minh

Quá trình công tác chuyên môn

2010-2012: Dược sỹ lâm sàng, bệnh viện Pháp Việt (Franco-Vietnamese hospital)

2012-2016: Giám sát viên nghiên cứu lâm sàng ; Quản lý giám sát viên nghiên cứu lâm sàng – Công ty nghiên cứu lâm sàng Quintiles

Công trình công bố chủ yếu

“Preliminary the effects of early switching from intravenous to oral antibiotics in post-appendectomy patients with peritonitis complication",ACCP-0053, Asian Conference on Clinical Pharmacy, 11th, (24-27 June 2011)