Nhảy đến nội dung

Chương trình giáo dục 3 nội dung đạo đức

Khi là sinh viên đang còn học tập và rèn luyện tại Trường Đại học Tôn Đức Thắng, sinh viên được giáo dục thấm nhuần 3 nội dung đạo đức.

Ba nội dung đạo đức:

  • Học tập đạt kết quả tốt để báo hiếu cha mẹ.
  • Tôn trọng pháp luật và quy định của Nhà trường.
  • Không ích kỷ và biết quan tâm đến tập thể.

Đầu tiên, Sinh viên cần nhận thức, hiểu rằng học tập tốt là nhiệm vụ, là lương tâm của người học; Phải liên tục phấn đấu, nỗ lực học trong mọi hoàn cảnh; Thực hiện đúng, hiệu quả cao những yêu cầu của thày cô về chuyên môn; Hoàn thành kế hoạch học tập theo quy định; Luôn tích cực chủ động tự học, tự rèn luyện để đạt kết quả học tập với đa số điểm từ mức khá trở lên.

Thứ hai, Sinh viên phải tập thói quen sống kỷ luật, nề nếp; Tại trường: tuân thủ kỷ cương, chấp hành mọi Quy định, qui chế của Nhà trường một cách tự giác và chủ động; Ngoài trường: là người tôn trọng pháp luật, thực hiện đúng các Quy định của pháp luật.

Thứ ba, Sinh viên phải có tinh thần vì tập thể, đặt quyền lợi của số đông, của lớp, của trường trên lợi ích cá nhân mình; Sinh viên phải biết giữ uy tín cho lớp, cho trường; phải rèn luyện thói quen coi trọng tập thể lớp, trường và sau này là cơ quan làm việc. Nghiêm cấm mọi hành vi gây phương hại đến uy tín của tập thể lớp, trường xuất phát từ động cơ hoặc lợi ích cá nhân.

Những nguyên tắc đạo đức này không chỉ là nền tảng cho sự phát triển cá nhân mà còn là giá trị cốt lõi mà sinh viên TDTU gìn giữ và chia sẻ trong hành trình học tập và trưởng thành của mình.