Nhảy đến nội dung

Gastrochilus dresslerii (Orchidaceae), a new species from northern of Vietnam

Gastrochilus dresslerii (G. sect. Microphyllae) là một loài mới được phát hiện ở miền bắc Việt Nam (tỉnh Hà Giang). Nghiên cứu đã mô tả và minh họa loài mới này, đồng thời cung cấp dữ liệu về hình thái học, sinh thái học và sự phân bố của loài này. Ngoài ra, nghiên cứu cung so sánh sự tương đồng về hình thái của loài thực vật được phát hiện với các loài thân thuộc.

Gastrochilus dresslerii

Link bài báo: Gastrochilus dresslerii (Orchidaceae), a new species from northern of Vietnam | Phytotaxa (biotaxa.org)

Bài báo có sự tham gia nghiên cứu của TS. Nguyễn Đình Hiệp, giảng viên Khoa Dược.