Nhảy đến nội dung

A new species and new record of Bulbophyllum (Orchidaceae) from Vietnam

Bulbophyllum manhdatii (B. sec. Brachyantha) là một loài mới được phát hiện ở vùng cao nguyên Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng (miền Nam Việt Nam). Loài mới này gần giống với B. pumilio nhưng có sự khác biệt ở đặc điểm: hành giả dày đặc và hình dạng của chúng, cụm hoa ngắn hơn, các lá đài bên tạo thành một ống hẹp hơi dẹt ở gốc, môi không có gờ ở giữa và đài hoa dài hơn. Ngoài ra, B. seidenfadenii một loài tương tự cũng được công bố lần đầu tiên ở miền Bắc Việt Nam.

Bulbophyllum

Link fulltext: A new species and new record of Bulbophyllum (Orchidaceae) from Vietnam | Phytotaxa (biotaxa.org)

Bài báo được công bố bởi TS. Phạm Phước Điền, giảng viên Khoa Dược, TDTU.