Nhảy đến nội dung

Polymer hoá đồng kết tủa giữa hai momoner chức năng với polystyrene-co-divinylbenzne ứng dụng trong tổng hợp polymer in dấu phân tử ciprofloxacin

Vật liệu in dấu phức hợp ciprofloxacin mới được tổng hợp bằng cách sử dụng quá trình trùng hợp đồng kết tủa monomer kép (acid methacrylic và 2-vinylpyridine) và polystyren-co-divinylbenzene. Các tương tác liên phân tử giữa các đơn phân và mẫu được đánh giá bằng phân tích mô hình phân tử. Các tính chất hóa lý của các polymer thu được được xác định bằng cách sử dụng FT-IR, TGA và SEM. Các thí nghiệm hấp phụ hàng loạt được sử dụng để nghiên cứu các đặc tính hấp phụ (động học, pH và đẳng nhiệt). Các polyme này được sử dụng để chuẩn bị cho chiết pha rắn và hiệu suất chiết của chúng được phân tích bằng phương pháp HPLC-UV. Các phép tính DFT chỉ ra rằng liên kết hydro và liên kết π−π là động lực cho sự hình thành các vị trí tái gắn kết chọn lọc. Các polyme thu được thể hiện các đặc tính hấp phụ rất tốt, bao gồm khả năng động học nhanh và khả năng hấp phụ cao (lên đến 10,28 mg.g−1) với hệ số đánh dấu là 2,55. Phân tích Scatchard chỉ ra sự hiện diện của các vị trí hấp phụ có ái lực cao cụ thể trên polyme được đánh dấu. Những chất hấp thụ này được sử dụng để chiết xuất CIP trong nước sông với độ phục hồi trong khoảng 65,97–119,26% và độ lệch chuẩn tương đối là 3,59–14,01%. Hơn nữa, các vật chứa đã qua sử dụng có thể được tái sử dụng ít nhất tám lần mà không làm giảm khả năng hấp phụ ban đầu của chúng.

SEM
Hình ảnh SEM của MIP4 và NIP4

Link bài báo: Co-precipitation polymerization of dual functional monomers and polystyrene-co-divinylbenzene for ciprofloxacin imprinted polymer preparation - RSC Advances (RSC Publishing)

Bài báo được công bố bởi TS. Nguyễn Trường Huy - Phụ trách Khoa Dược và TS. Thạch Út Đồng - Giảng viên Khoa Dược.