Nhảy đến nội dung

Tác dụng kháng ung thư phổi không tế bào nhỏ (NSCLC) của Aspiletrein A, saponin steroid từ loài Aspidistra letreae

Kết quả hợp chất Aspiletrein A ức chế tín hiệu Akt trong các dòng tế bào ung thư phổi H460 (A), H23 (B) và A549 (C)

Ung thư phổi là một trong những nguyên nhân gây tử vong hàng đầu trên thế giới do sự tăng sinh và khả năng di căn của các tế bào ung thư. Do đó, việc nghiên cứu và phát triển các thuốc chống ung thư từ thiên nhiên là rất cấp thiết. Aspiletrein A (AA), một saponin steroid được phân lập từ loài Aspidistra letreae, kết quả nghiên cứu in vitro sơ bộ cho thấy hợp chất này có tác dụng kháng ung thư tốt.

Aspidistra letreae
Cấu trúc của hợp chất Aspiletrein A

Trong nghiên cứu này, chúng tôi tiếp tục tìm hiểu sâu về tác dụng chống tăng sinh, chống di căn và chống xâm lấn của AA đối với tế bào ung thư phổi H460, H23 và A549 bằng phương pháp MTT, wound healing và transwell invasion. Ngoài ra, tác dụng ức chế ung thư phổi của chất này đối với protein kinase B (Akt) và chất điều hòa apoptotic trong các protein họ Bcl-2 được đánh giá bởi Western blotting. Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng AA có tác dụng ức chế sự di căn và xâm nhập của tế bào ung thư thông qua việc ức chế con đường tín hiệu pAkt/Akt. Hợp chất này có thể là một gợi ý cho những nghiên cứu sâu hơn trong tương lai về các chất kháng ung thư phổi.

Aspiletrein A
Kết quả hợp chất Aspiletrein A ức chế tín hiệu Akt trong các dòng tế bào ung thư phổi H460 (A), H23 (B) và A549 (C)

Toàn văn bài báo: Antitumor activities of Aspiletrein A, a steroidal saponin from Aspidistra letreae, on non-small cell lung cancer cells (nih.gov)