Triclosan thể hiện độc tính mạnh trên mô hình C. elegans